נכס לא מוחשי ותמלוגים – סקירת מיסוי

אוגוסט 23, 2018מיסוי בינלאומי
Print Friendly, PDF & Email

שי דובר, רו"ח

1. הקדמה

1.1. בעבר היו נכסים לא מוחשיים מרוכזים בידי הקונצרנים הגדולים. מוניטין, נוסחאות סודיות וידע טכנולוגי נרכשו בשנים של פיתוח והשקעה שרק קונצרנים עתירי ממון ואורך נשימה יכלו להרשות לעצמם. בשנים האחרונות קבוצות קטנות של יזמים, לעיתים בגילאים צעירים, מפתחים נכסים לא מוחשיים בעלי שווי רב. הפיזור של הנכסים הלא מוחשיים בידיים רבות יותר מתרחש בתקופה של גלובליזציה הולכת וגוברת. לא אחטא לאמת אם אומר כי מרבית המפתחים הישראלים של נכסים מסוג זה לוטשים את עיניהם ללקוחות מחוץ לישראל. מאמר זה מטרתו לסקור את המיסוי בארץ ואת האפשרות לצמצם את חבות המס על ידי שימוש בחברות חוץ. את תפירת החליפה הסופית יש לעשות לכל מקרה לגופו בהתאם למטרות היזמים.

2. מיסוי תמלוגים בישראל

2.1. התמורה מנכס לא מוחשי יכולה להגיע בשתי צורות. האחת מתן זכות שימוש בו תמורת תמלוגים והשנייה מכירתו.

2.2. מיסוי תמלוגים בישראל נעשה מכוח סעיף 2 לפקודת מס הכנסה ובשיעורי מס גבוהים במיוחד. שיעור המס המינימלי על תמלוגים הוא 31% (ב 2018) והוא עולה ככל שעולה ההכנסה. כאשר ההכנסות מהתמלוגים גבוהות, המס יכול להגיע עד ל 47%.

2.3. במידה והנכס הלא מוחשי שמניב את התמלוגים מוחזק באמצעות חברה ישראלית יהיה המיסוי דו שלבי. בשלב הראשון ישולם על התמלוגים מס חברות (23%). יתרת התמלוגים שתחולק לאחר המס כדיבידנד תמוסה בשיעור של 30% (או 25% במקרה של החזקה של מתחת ל 10% בחברה). המס בפועל יהיה של 46.1%, כלומר מכל מאה שקלים שישולמו עבור התמלוגים יגיעו לידי היחיד 53.9  שקלים בלבד.

3. רווח הון במכירת הנכס

3.1. מכירה של הנכס מניב התמלוגים המוחזק ישירות על ידי היחיד תמוסה בשיעור של עד 25%.

3.2. יש לציין כי מכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או מכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, כשההמצאה או היצירה היו שלא בתחום עיסוקם הרגיל אינה מכירה שממוסה כרווח הון. זוהי מכירה הנחשבת "פירותית" וממוסה בשיעורי מס שיכולים להגיע ל 40%. גם אם הפיתוח ערך מספר שנים כל ההכנסה תמוסה בשנת המס של המכירה, דבר שיגרום להכנסה גבוהה ושיעור מס גבוה. בניגוד לכך, במידה וההמצאה או היצירה הם בתחום עיסוקו הרגיל של הממציא או היוצר המס נמוך יותר וקיימת למנהל רשות המסים האפשרות לחלק את ההכנסה על פני מספר שנים.

3.3. במידה והנכס מוחזק על ידי חברה אזי מכירת המניות של החברה הישראלית המחזיקה בזכויות לנכס תמוסה בשיעור של 30% על רווח ההון הראלי.

3.4. במידה והחברה מוכרת את הנכס יהיה שיעור המס עד ליחיד 46.1% כפי שהיה בהכנסה מתמלוגים. שלב ראשון מס חברות בשיעור 23% ושלב שני 30% מס על היתרה שתחולק כדיבידנד (25% במקרה של החזקה מתחת ל 10%).

3.5. במקרה שנמכרות מניות החברה עלולה להתרחש תאונת מס אם הרוכש ינסה להוציא את הנכס אל חברה אחרת מחוץ לישראל. ההשלכה המידית תהיה מיסוי החברה הישראלית על מכירת הנכס.

3.6. יצוין כי חברה שהוקמה בישראל (כלומר התאגדה ברשם החברות הישראלי) לנצח תחשב לצרכי מס כחברה ישראלית ולא ניתן להפוך אותה לחברה תושבת חוץ.

4. הקמת חברה בחו"ל

4.1. כדי להתמודד עם המיסוי הגבוה של התמלוגים ניתן להקים חברה בחו"ל. קיימות מספר מדינות השואפות להפוך למרכז לרישום נכסים לא מוחשיים ולשם כך הן הופכות להיות אטרקטיביות לצרכי מס.

4.2. ניקח לדוגמא מדינה קרובה שבה המס האפקטיבי על החברה הוא 5% בלבד. החברה שמחזיקה בנכס תרוויח מהתמלוגים ותשלם 5%. אם מרבית מניות החברה מוחזקות על ידי תושבי ישראל אזי יתרת התמלוגים תמוסה בישראל כדיבידנד בין אם חולק ובין אם לא (מיסוי לפי חוקי החנ"ז, חברה נשלטת זרה). סך המס האפקטיבי לתושב ישראל יהיה 33.5% במקום 47% כיחיד או 46.1% כחברה (95% שנותרו לאחר המס כפול 30% מס על הדיבידנד).

4.3. במידה ותושבי חוץ מעורבים בפיתוח המס יכול להיות נמוך עוד יותר.

4.4. מס נמוך ניתן להשיג גם על ידי הקמת החברה במדינה ששיעור מס החברות בה הוא 15%. במידה ובעלי המניות יעדיפו שלא למשוך דיבידנד אלא להמשיך ולהשקיע את ההכנסות זה יהיה שיעור המס הסופי לאותו שלב.

4.5. במכירת חברה שהתאגדה בחו"ל לא מתעוררת הבעיה של חברה ישראלית שלא ניתן לנתק אותה מישראל.

4.6. יש להזהר שרישום הנכס בחברה בחו"ל לא יגרום לאירוע מס בישראל.

5. חוקי עידוד

5.1. בישראל קיים חוק הנקרא "חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959". מטרת החוק לקדם את התעשייה והפעילות הייצורית בישראל. במסגרת חוק זה קיים סעיף המעניק הטבות מס גדולות להכנסה של חברה ישראלית הנובעת מתמלוגים. עם זאת החוק מעניק את ההטבה רק במקרה שהתמלוגים הם הכנסה עסקית של החברה. החוק קובע כי הכנסה מועדפת הזכאית להנחה במס היא בין היתר: "הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור שהמנהל אישר שהיא נילווית לפעילות הייצורית של המפעל המועדף בישראל." כלומר כדי להנות משיעורי מס נמוכים לא ניתן להרוויח רק מהשכרת הנכס אלא הוא חייב להיות חלק מעסק עם פעילות יצור משמעותית.