משרדנו מסייע בהתנהלות מול המערכת הפיננסית בחו"ל.

העברות כספים בין מדינות ובין ישויות.
השבת כספים למערכת הבנקאות בישראל.
פתיחת חשבונות שלא במדינת ההתאגדות.
הקמת חברות ופתיחת חשבונות בנק ברחבי העולם.
יצירת מבנה פעילות, לרבות הסדרת פעילות בנקאית בתחומים חדשים ולא מסורתיים.